T6373BC1130 T6372B1032机械式房间温控器

T6373BC1130 T6372B1032机械式房间温控器

T6373BC1130 T6372B1032机械式房间温控器

联系人: 李小姐   13151177225

恒温器可控制一个风机与阀门的开/关,以控制所需要的温度,风机也可以由恒温器控   制(www.yongshuai.com.cn)。在有些情况下,可以连续动转,或随恒温器循环运转。


恒温器备有一个手动三速风机开关和一个系统总开关。有些型号的恒温器有冷热转换开关的功能。

 冷热转换开关功能是通过操作恒温器面板上的冷热开关来完成。对于有些型号。这个功能是通过使用风机盘管送水管道上的恒温器自动转换来实现的。

三速风机开关
Q6371A1006 Fan speed controller
Q6371A1014 Fan speed controller
Q6371A1022 Fan speed controller
Q6371A1030 Fan speed controller
Q6371B1004 Fan speed controller

Q6371A1006 Fan speed controller
Q6371A1014 Fan speed controller
Q6371A1022 Fan speed controller
Q6371A1030 Fan speed controller
Q6371B1004 Fan speed controller

XE70 series thermostat
T6372B1032
T6373A1108
T6373A1116
T6373AC1108
T6373BC1130
T6375B1153
X42007665-001

T6372B1032 2-Pipe, Heat/Cool changeover
T6373A1108 2-Pipe, Heating or Cooling only, on/off, 3-speed
T6373A1116 2-Pipe, Heating or Cooling only, on/off, 3-speed
T6373AC1108 2-Pipe, Heating or Cooling only, on/off, 3-speed
T6373BC1130 2-Pipe, Heat/Cool changeover, on/off, 3-speed
T6375B1153 4-Pipe, Heat/Cool manual changeover, 3-speed
X42006616-001 T6373 KNOB
X42007665-001 T6373 FRONT COVER

HALO series thermostat
T6800 系列
T6800H2WN
T6800V2WN

T6800H2WN
T6800V2WN

T6800 系列
T6861H2BB
T6861H2GG
T6861H2WB
T6861H2WG
T6861V2BB
T6861V2GG
T6861V2WB
T6861V2WG

T6861H2BB
T6861H2GG
T6861H2WB
T6861H2WG
T6861V2BB
T6861V2GG
T6861V2WB
T6861V2WG

T6862 系列
T6862H2WB Halo Programe, Horizontal, blue backlit
T6862H2WG Halo Programe, Horizontal, green backlit
T6862V2WB Halo Programe, Vertical, blue backlit
T6862V2WG Halo Programe, Vertical, green backlit

T6862H2WB Halo Programe, Horizontal, blue backlit
T6862H2WG Halo Programe, Horizontal, green backlit
T6862V2WB Halo Programe, Vertical, blue backlit
T6862V2WG Halo Programe, Vertical, green backlit

T-Star Series Thermostat
T7126A1007 三速,中文蓝色背光LCD,2管制
T7126A1049 中文蓝色背光LCD,2管制,仅控阀门
T7126A1064 三速,中文蓝色背光LCD,2/4管制
T7126B1005 三速,英文蓝色背光LCD,2管制
T7126B1021 三速,英文蓝色背光LCD,2管制,仅控风机
T7126B1047 英文蓝色背光LCD,2管制,仅控阀门
T7126B1062 三速,英文蓝色背光LCD,2/4管制

T7126A1007 三速,中文蓝色背光LCD,2管制
T7126A1049 中文蓝色背光LCD,2管制,仅控阀门
T7126A1064 三速,中文蓝色背光LCD,2/4管制
T7126B1005 三速,英文蓝色背光LCD,2管制
T7126B1021 三速,英文蓝色背光LCD,2管制,仅控风机
T7126B1047 英文蓝色背光LCD,2管制,仅控阀门
T7126B1062 三速,英文蓝色背光LCD,2/4管制

XE88 系列温控器
T6573A1015 XE88 FAMILY;
T6573A1023 XE88,
T6573A1031 XE88 FAMILY;
T6573B1005 XE88 FAMILY;
T6573B1021 XE88 FAMILY;
T6573B1039 XE88 FAMILY;
T6573B1047 XE88 FAMILY;
T6573B1054 XE88 FAMILY;

T6573A1015 XE88 FAMILY;
T6573A1023 XE88
T6573A1031 XE88 FAMILY;
T6573B1005 XE88 FAMILY;
T6573B1021 XE88 FAMILY;
T6573B1039 XE88 FAMILY;
T6573B1047 XE88 FAMILY;
T6573B1054 XE88 FAMILY;

XE99 系列温控器
T6574A1006
T6574A2004 XE99 FAMILY;
T6574A2012 XE99 FAMILY;
T6574B1004 XE99 FAMILY;
T6574B2002 XE99 FAMILY;
T6574B2010 XE99 FAMILY;
T6574E2005 XE99 FAMILY;
T6575A2003 XE99 FAMILY;
T6575A2011 XE99 FAMILY;
T6575B1003 XE99 FAMILY;
T6575B2001 XE99 FAMILY;
T6575B2019 XE99 FAMILY;
T6575C1001 XE99 FAMILY
T6575C2006 XE99 FAMILY;
T6575C2014 XE99 FAMILY;
T6575E2004 XE99 FAMILY;
T6575F2002 XE99 FAMILY;
T6575G2000 XE99 FAMILY;
T6576A2002 XE99 FAMILY;
T6576A2010 XE99 FAMILY;
T6576A2028 XE99 FAMILY
T6576A2036 XE99 FAMILY
T8574A1010 XE99 FAMILY
T8574B1018 XE99 FAMILY
T8575B1017 XE99 FAMILY
T8575B1025 XE99 FAMILY
T8575C1015 XE99 FAMILY
T6570A1000 XE99 FAMILY;
T6570A2008 XE99 FAMILY;
T6570A2016 XE99 FAMILY;
T6570B2006 XE99 FAMILY;
T6570B2014 XE99 FAMILY;
T6570E2009 XE99 FAMILY;

T6574A1006
T6574A2004 XE99 FAMILY;
T6574A2012 XE99 FAMILY;
T6574B1004 XE99 FAMILY;
T6574B2002 XE99 FAMILY;
T6574B2010 XE99 FAMILY;
T6574E2005 XE99 FAMILY;
T6575A2003 XE99 FAMILY;
T6575A2011 XE99 FAMILY;
T6575B1003 XE99 FAMILY;
T6575B2001 XE99 FAMILY;
T6575B2019 XE99 FAMILY;
T6575C2006 XE99
T6575C2014 XE99
T6575E2004
T6575F2002
T6575G2000
T6576A2002
T6576A2010
T6576A2028
T6576A2036
T8574A1010
T8574B1018
T8575B1017
T8575B1025
T8575C1015
T6570A1000
T6570A2008
T6570A2016
T6570B2006
T6570B2014
T6570E2009

XE100 系列温控器
T6992A1000 XE100
T6992B1008 XE100
T6993B1007
T6993B1007MD

T6992A1000
T6992B1008

XE111 系列温控器
T6571A1009
T6571B1007
T6571C1005
T8109B1004

T6571A1009
T6571B1007
T6571C1005
T8109B1004

T6380A1000E
T6380A2001E
T6380B1002E
T6380B2003E

T6380A1000E
T6380A2001E
T6380B1002E
T6380B2003E

Others
T4360G1006
T6360A5013
T6360A5021
T6360D1008
T6360E1005

T4360G1006
T6360A5013
T6360A5021
T6360D1008
T6360E1005

DT100 系列温控器
DT100FF101
DT100FF201
DT100FM151
DT100FM251
DT100FM351
DT100FM351A
DT100FM351H
DT100FS151
DT100FS251
DT100FS351
DT100FS351A
MC100F001
MC50FM301
MC50FM301A
MC50FS301
MC50FS301A

DT100FF101
DT100FF201
DT100FM151
DT100FM251
DT100FM351
DT100FM351H
DT100FS151
DT100FS251
DT100FS351
DT100FS351A
MC100F001
MC50FM301
MC50FM301A
MC50FS301
MC50FS301A

主营产品:温控器,执行器,阀门,温度控制器,温度传感器